Multiparameter photometer, Water-ID® The PrimeLab 2.0 (2023)

1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra VWR, part of Avantor (heretter VWR eller selger) til kjøper (heretter kjøper eller kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder Lov om Kjøp av 13 mai 1988 nr. 27. VWR er sertifisert iht. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.

2. LEVERING
Levering finner sted iht. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.

VWR leverer CIP (Carriage and Insurance Paid) til kjøper iht. INCOTERMS 2010. Dette innebærer at transport og transportforsikring besørges av VWR, men at kostnadene for frakt og forsikring, samt tillegg for kjøle- og fryseemballasje og farlig gods belastes kjøperen.

Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset skal umiddelbart varsles til sjåfør og anmerkes på fraktbrev/pakkseddel med sjåførens signatur. VWR skal deretter varsles per telefon, e-mail eller via no.vwr.com. Dersom dette ikke blir gjort påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før varen blir mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand.

Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendig teknisk opplegg så som godkjent strøm og vanntilførsel, avløp og andrenødvendige tilslutninger eller lignende.

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for. All forsendelse foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet og/eller tjenesten fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjonerkan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kunbindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva., miljøgebyr, frakt, forsikring og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc.Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon avvarer. Selger vil, dersom ikke annet er avtalt, forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning. Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og leveringsdato blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer ellerdet inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.

Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.

Enkeltordrer under kr. 1.500,- belastes med et småordretillegg.

5. BETALING
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling iht. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.

Kredittid er 14 dager, dersom ikke annet er avtalt. For denne periode påløper ikke kredittkostnader.
Ved store leveranserfaktureres kontraktsummen slik:

30% av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering.

Med store leveranser menes leveranser over NOK 500.000,-.

Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.), skal betaling iht. til opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine innbetalinger, belastes kjøper kostnadene for denne. Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente med 1% pr. måned.

6. REKLAMASJONSRETT OG GARANTI
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil på deler som er definert som garantideler fra produsent.

Reklamasjonsretten og garanti første 12 måneder inkluderer defekte deler og arbeid, og i denne perioden forplikter selger seg til å foreta reparasjon og utskifting av defekte deler. Denne retten bortfaller 12 måneder etter levering. Reklamasjonsretten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet(ene) eller oppgradering etc. Defekt utstyr skal fortrinnsvis sendes til VWR sitt verksted for utbedring og forsendelse til og fra selger organiseres av VWR.

Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsrettenbortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skadeoppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

For utstyr med garanti utover 12 måneder dekkes kun deler som er definert som garantideler fra produsent, arbeid bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes kjøper for arbeid, arbeidsreiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på gjeldende timesatser.

7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader, arbeid og deler. For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på 3 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyningen eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted ihenhold til avtale. Dersom kjøper ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan selger utsette utbedring inntil forfalt kjøpesum er betalt.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:

A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

B. Erstatningskravet kanikke overstige kontraktsummen (eks. mva.).

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyr den er levert til. Kjøper har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standard-programmer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører.

11. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULLERING
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.Retur av spesialbestilt vare, vare med kjøpesum under kr 1.000,-, eller varer med begrenset holdbarhet, aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen.

14. BRUK

Produktene VWR leverer er beregnet for bruk i samsvar med tilgjengelig dokumentasjon og produsentens spesifikasjoner under brukerens eget ansvar. For enkelte produkter (Active Pharmaceutical Ingredients), må kunden ta kontakt med VWRs lokale salgsorganisasjon.

Om kunden har til hensikt å bruke disse produktene innenfor farmasi, kosmetikk, matproduksjon eller annen bruk må kunden utføre sine egne interne undersøkelser og kontroller for å sikre at de er i samsvar med lokale lover og forskrifter (f.eks European Pharmacopoeia, etc.). VWR skal under ingen omstendigheter være ansvarlig dersom en kunde bruker et produkt som ikke er tiltenkt dette bruk. Det er kundens ansvar å overholde alle gjeldende helse, sikkerhet og andre forskrifter og å ta nødvendige tiltak i forhold til oppbevaring, håndtering, salg og bruk av produktene.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 01/06/2023

Views: 6368

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.